Barnerett


 

Hvem har ansvar for barnet etter samlivsbrudd?

Opptil 60 % av alle forhold i Oslo tar slutt. Samlivsbrudd er vanlig, og medfører endring i livssituasjon for både foreldre og barn.
Barneloven regulerer barns rettigheter og behov.
 

Fars rettigheter

Barneloven likestiller farskap og morskap. Dommere/retten skal derfor ikke preferer mor foran far Det skal foretas en individuell vurdering med utgangpunkt i «barnets beste-normen.»
Vi bistår blant annet med følgende:

 • fars krav på foreldreansvar
 • fars krav på samvær/samværsavtale
 • fars krav på daglig omsorg
 • mor saboterer fars avtalte samvær
 • fars rettigheter når han finner ut at han ikke er biologisk far (en av ti norske barn vokser opp med «feil» biologisk far)
 • rettsforhandlinger og prosedyre i retten

 

Mors rettigheter

Noen mødre har opparbeidet egen tilknytning til barn gjennom å være hjemme med barnet en periode, og gjennom amming. Dette kan ha betydning for mors rettigheter.
Vi bistår blant annet med følgende:

 • avklaring av farskap
 • mors krav på samvær/samværsavtale
 • mors krav på daglig omsorg
 • konfliktsituasjoner med far
 • rettsforhandlinger og prosedyre i retten

 

Barnevern

Hvis noen (eksempelvis en nabo, barnehageansatt, lærer, lege, tannlege, familievenn) melder inn bekymringsmelding til barnevernet om din omsorgsevne for ditt barn, vil barnevernet åpne sak.
Barnevernet vil ha møte med deg, og komme hjem til deg for inspeksjon. De kan ta kontakt med personer og institusjoner rundt barnet og deg og innhente informasjon (eksempelvis barnehagen, skolen, barnets lege, din lege, din arbeidsgiver).
Det vil oppleves invaderende, og nedverdigende når «andre» får vite at barnevernet har åpnet sak.

 • i første møte med barnevernet bør du ikke møte uten advokat. Dette møtet er avgjørende for den videre saksgang. Vi bistår deg og ivaretar dine interesser
 • vi bistår videre med representasjon mot kommunen, saker for fylkesnemnda for barnevern og ved saker for domstolen

Tjenester

Arbeidsrett
Arverett
Boligrett
Erstatning
Familierett
Helserett
Barnerett
Strafferett

PRISER

Timepris: 2000 - 3000 kr pr. time eks mva, avhengig av oppdragets art og kompleksitet. Dersom oppdragets art tilsier det kan vi avtale en fast pris på forhånd.

Vi har fast pris på følgende tjenester:

 • Svar på enkeltspørsmål pr mail: kr 400,- eks mva.
 • Ordinære testamenter, samboeravtaler, ektepakter, framtidsfullmakter inkl. rådgivning: kr 4000,- eks. mva.

Andre ordninger

Generell økonomisk tvist
Ved en juridisk tvist om et økonomisk krav vil dine kostnader i mange tilfeller dekkes av din innboforsikring med inntil 80 %. Alle innboforsikringer har en innebygd rettshjelpsklausul. Rettshjelpen gjelder ikke bare tvister knyttet til din bolig, men også alle andre typer tvister som ikke har noe med bolig å gjøre. Det er visse unntak, bla. tvist ved ekteskapsbrudd.

Klage over vedtak fra stat eller kommune:
Omgjøring av vedtak fra stat/kommune, for eksempel avslag på trygdeytelser fra NAV, kan kreves dekket av det offentlige, jfr. forvaltningslovens § 36, ved medhold.

Tvist ved ekspropriasjon av eiendom:
Kostnadene kan kreves dekket fra den som eksproprierer, jfr. ekspropriasjonslovens § 36.

Fri rettshjelp:
I en del saker dekker det offentlige dine advokatsalærer helt eller delvis. Dette avhenger av din inntekt og på hvilket rettsområde du søker bistand. Inntektsgrensen er kr 246.000,- for enslige og kr 369.000,- for ektefeller eller andre som lever sammen med felles økonomi.

Enkelte områder kvalifiserer også til fri rettshjelp uavhengig av din inntekt og formue.

Generelle vilkår

Generelle vilkår

Referanser

Referanser kan oppgis etter nærmere avtale.